Informace o zpracování osobních údajů společností VSK Profi, s.r.o.

Společnost se při zpracování osobních údajů obchodních partnerů řídí následujícími pravidly:

Zákazník

Společnost shromažďuje následující obecné a organizační údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu sídla a provozoven
 • IČO, DIČ
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu

1) Poptávky zboží a služeb zákazníků

Pro vytvoření nabídky zboží nebo služeb zpracováváme tyto osobní údaje a tyto se řídí dle nyní platné legislativy o ochraně osobních údajů a slouží výhradně pro interní účely směřující k uzavření obchodního vztahu mezi naší společností VSK Profi, s.r.o. a zákazníkem. Po dobu 3 let jsou poptávky archivovány.

2) Objednávky zboží a služeb, registrace zákazníka do osobního uživatelského účtu na www.vskprofi.cz spojená s objednávkou zboží nebo služeb

Pro úplné a správné vyřízení objednávek našich zákazníků plynoucí z obchodního vztahu mezi partnery a pro dodržování platné legislativy zpracovává společnost VSK Profi, s.r.o. výše uvedené osobní údaje. Archivace těchto osobních údajů je 3 roky, s výjimkou případů probíhajících právních sporů a případů probíhající záruční lhůty. Pro statistické účely mohou být údaje uchovávány až po dobu 10 let.

3) Pro uzavření kupní smlouvy, či smlouvy o dílo

Pro úplné a správné plnění z Kupní smlouvy, či smlouvy o dílo našich zákazníků plynoucí z obchodního vztahu mezi partnery a pro dodržování platné legislativy zpracovává společnost VSK Profi, s.r.o. výše uvedené osobní údaje. Archivace těchto osobních údajů je 5 let po ukončení platnosti smlouvy, s výjimkou případů probíhajících právních sporů a případů probíhající záruční lhůty.

4) Fakturace

Úspěšný obchodní vztah mezi zákazníkem a zpracovatelem osobních údajů společností VSK Profi, s.r.o. je ukončen finančním vyrovnáním – fakturací. Uvedené osobní údaje mají zákonnou oporu a faktura je musí obsahovat. Archivace těchto osobních údajů je 10 let, s výjimkou případů probíhajících právních sporů a případů probíhající záruční lhůty.

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

5) Chatovací služba Lime Talk na webu www.vskprofi.cz

VSK Profi, s.r.o. umožňuje svým zákazníkům možnost komunikace zákazníků prostřednictvím online chatovací aplikace "Lime Talk", kterou VSK Profi, s.r.o. umístilo na internetové stránce www.vskprofi.cz. Služba „Lime Talk“ je poskytována prostřednictvím společnosti Lime Inspirations, s.r.o., se sídlem Opletalova 10, 110 00 Praha 1, IČ: 242 96 406, DIČ: CZ24296406 (dále jen "Lime Inspirations, s.r.o."), která v rámci poskytované možnosti komunikace zpracovává a ukládá následující informace (dále jen "informace Lime Talk"):

 • informace vyplněné návštěvníkem během konverzace, tj. např. jméno, e-mailová adresa a tel. číslo
 • IP adresa a z ní odvozená geografická poloha
 • URL navštívené stránky
 • URL odkazující stránky
 • typ operačního systému a prohlížeče

Aby bylo možné vést mezi návštěvníkem a operátorem konverzaci, ukládá "Lime Talk" do návštěvníkova prohlížeče soubory cookies.

Dodavatel

Společnost shromažďuje následující obecné a organizační údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu sídla a provozoven
 • IČO, DIČ
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu

VSK Profi, s.r.o., jako zpracovatel a uchovatel uvedených osobních údajů poptává, objednává a nakupuje zboží, nebo služby od našich dodavatelů. Uvedené osobní údaje se opakují a prolínají obchodním vztahem, tedy: poptávkou, objednávkou společnosti VSK Profi, s.r.o. a dodavatele. Uchovávání, archivace a následná skartace se řídí dle platných zákonů.

Úspěšný obchodní vztah mezi dodavatelem zboží a služeb a zpracovatelem osobních údajů společností VSK Profi, s.r.o. je ukončen finančním vyrovnáním – fakturací. Uvedené osobní údaje mají zákonnou oporu a faktura je musí obsahovat. Archivace a zpracování uvedených osobních údajů je 10 let, nenařizuje-li právní předpis dobu delší.

Příjemci osobních údajů

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předávání osobám a firmám, které správci poskytují účetní a právní služby. Dále jsou údaje poskytovány státním institucím dle platných zákonů a předpisů ČR a osoby, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. V případě využití chatovací aplikace, umístěné na webových stránkách www.vskprofi.cz, budou informace Lime Talk zpracovávány společností Lime Inspirations, s.r.o. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným osobám.

Práva zákazníka a jejich plnění ze strany zpracovatele osobních údajů společnosti VSK Profi, s.r.o.

Podle platné legislativy o ochraně osobních údajů (zákona č. 101/2000 Sb.) a podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má zákazník právo:

 • požadovat informace, jaké osobní údaje zpracováváme
 • požadovat vysvětlení důvodů zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto aktualizovat nebo opravit
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz lze provést, jen pokud není v rozporu s platnými právními předpisy. Ale zároveň nemůže být požadavek na výmaz v přímém rozporu k uzavírání Smlouvy o dílo, či kupní smlouvy, nebo objednávky zboží s žadatelem o výmaz.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má zákazník právo obrátit se na zpracovatele osobních údajů nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • zpracovatel osobních údajů společnost VSK Profi, s.r.o., je jako plátce DPH dle požadavků § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na vydaných daňových dokladech.

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému