INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

VSK Profi, s.r.o., IČO: 25231359, se sídlem Hřbitovní 1324/27a, Doubravka, 312 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 10979 tímto informuje, že zavedla vnitřní oznamovací systém, a zaručuje tak ochranu oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon).

Za účelem splnění povinnosti vyplývajícího ze zákona byl společností vydán závazný vnitřní předpis „Vnitřní předpis na ochranu oznamovatelů“, ve kterém jsou stanoveny základní postupy pro vyřizování oznámení a práva a povinnosti jednotlivých osob. Společnost určila jako příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s nimi Petru Janouškovcovou. V případě nepřítomnosti Petry Janouškovcové je zastupující příslušnou osobou Vojtěch Šlauf.

Co je oznámení?

Oznámením je ústní nebo písemné oznámení fyzické osoby, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Protiprávním jednáním se dle zákona a vnitřního předpisu rozumí jednání, které:

 • vykazuje znaky trestného činu;
 • vykazuje znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdy můžete podat oznámení o protiprávním jednání?

Osobou, která může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost (obojí dále jen jako „činnosti“) a oznámení podává zejména v souvislosti s výkonem těchto činností:

 • zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
 • bývalý zaměstnanec / bývalá zaměstnankyně společnosti;
 • osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost;
 • osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;
 • osoba samostatně výdělečně činná;
 • společníci společnosti;
 • jednatelé společnosti;
 • prokurista společnosti;
 • osoba, která vykonává práva a povinnosti ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Na základě § 9 odst. 2 písm. a) zákona společnost vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 4) zákona, tedy od osob, které se u společnosti ucházely o práci či jinou obdobnou činnost.

Jakým způsobem můžete podat oznámení o protiprávním jednání?

Oznámení o protiprávním jednání můžete v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona a dle vnitřního předpisu společnosti následujícími způsoby:

 • písemně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu whistleblowing@vskprofi.cz;
 • písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na tuto adresu společnosti: Hřbitovní 1324/27a, Doubravka, 312 00 Plzeň. Upozorňujeme, že obálka musí být v tomto případě označena slovy: „Neotvírat – WHISTLEBLOWING“;
 • osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O schůzku s příslušnou osobou lze požádat:

 • prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu whistleblowing@vskprofi.cz;
 • telefonicky na tel.: +420 377 152 239;
 • případně osobně.

Oznámení o protiprávním jednání můžete podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Podání oznámení lze učinit prostřednictvím formuláře. Osoby, které zvažují podat oznámení, mohou před podáním oznámení bezplatně požádat o konzultaci Ministerstvo spravedlnosti, a to písemně ve formě e-mailu na adrese: oznamovatel@msp.justice.cz nebo ústně tel.: 221 997 840. 

Jaké náležitosti musí oznámení mít?

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Upozorňujeme, že anonymní oznámení nemůžeme považovat za oznámení dle zákona a nelze je prošetřovat. 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s vykonávanou prací či jinou obdobnou činností.

K podání oznámení můžete využít také náš formulář.

Upozorňujeme, že fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana dle zákona. Učiněním oznámení v dobré víře se nevystavujete jakýmkoli negativním postihům ze strany společnosti. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se fyzická osoba dopustí přestupku dle zákona, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému